Responsive image

Share  
 

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2554CshortZcollagen.com

          มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับหน่วยงานที่สนับสนุน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเอสซีจี โดยศาสตราจารย์ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ จัดมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ์นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณธรรม จริยธรรมสูงเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

          คณะกรรมการ ฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554” จากผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล งานวิจัยแปรรูปของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติกว่า 300 เรื่อง และได้รับการนำไปอ้างอิงจากทั่วโลก

Responsive image


          ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ปัจจุบันอายุ 44 ปี เป็นชาวจังหวัดตรัง จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนฟูลไบรท์ เคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เมื่อปี 2544 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย โดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปี 2553

          ตัวอย่างงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ ได้แก่ การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของซิริมิจากปลาแช่แข็ง การใช้พลาสมาจากเลือดหมูและเลือดไก่เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงของเจลซูริมิ การนำซูริมิมาผลิตเป็นฟิล์มบริโภคได้ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้ซูริมิได้อีกทาง หนึ่ง การทำบริสุทธิ์เอนไซม์และประยุกต์ใช้เปปซินจากกระเพาะปลาทูน่าและปลาสาย พันธุ์อื่นๆ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลา การปรับปรุงสมบัติเจลาตินโดยการใช้เปปซินร่วมกับสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเนส ในหนังปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบ การวิจัยเกี่ยวกับกุ้ง เช่น การป้องกันการเกิดเมลาโนสิสในกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว และ การศึกษาสาเหตุและการป้องกันการอ่อนตัวและสูญเสียคุณภาพของกุ้งแม่น้ำ ระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้สามารถเริ่มจากปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนที่จะศึกษาข้อมูลทำการวิจัยจนทำให้เกิดองค์ความรู้ที่แท้จริงใน อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ส่งผลนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Responsive image


          ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จะได้เข้ารับพระราชทานเงินรางวัล 4 แสนบาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ไบเทค บางนา

Responsive image


          นอกจากนี้ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังประกาศนามผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2554 ได้แก่ 1. ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเคลือบผิวโลหะ 2.รองศ สตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทำงานวิจัยด้านการจำลองปัญหาด้วยการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาชีววิทยาเซลล์มะเร็งและคัดเลือกยาเพื่อรักษาคนไข้ให้ดีขึ้น และ 4. ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่องานวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ

ขอบคุณข้อมูล
เผยแพร่เมื่อ 8 สิงหาคม 2554 :
https://www.psu.ac.th/th/node/3550


 

เกี่ยวกับเรา
**สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
โทรเลย !! คุณแจ็คกี้ 086-369-0126
Copyright 2020 © CshortZcollagen.com
All Right Reserved created with Mr.Jacky