Responsive image

Share  
 

รู้จัก ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ประวัติการศึกษา
2540 - Ph. D. (Food Science and Technology) Oregon state University, U.S.A.
2534 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2532 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2528 - ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารทะเลResponsive image

ข้อมูลจาก : http://stdb.most.go.th/scientist_detail.aspx?id=4345

ประวัติการทำงาน
7 ธันวาคม 2553 - ศาสตราจารย์ (ศ11) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 กรกฎาคม 2549 - ศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 กันยายน 2544 - รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24 มิถุนายน 2541 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 กุมภาพันธ์ 2534 - อาจารย์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
AWARDS (THAILAND & INTERNATIONAL)

ได้รับทุน Fulbright ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ณ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2537-2540

1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2544
2. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2544
3. รางวัลผลงานดีเด่น สาขาวิจัย เรื่อง “ สารว่องไวทางชีวภาพในพลาสมาเลือดหมู :การแยกและการประยุกต์ใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงเจลซูริมิ ” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2545
4. Scientific Achievement Award, American Biographical Institute ปี 2546
5. Marquiz Who’s Who in the World ปี 2546
6. รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2548
7. รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2549
8. IFS Jubilee Award, International Foundation for Science, Sweden ปี 2549
9. รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. เรื่อง “ การจําแนกคุณลักษณะของโปรตีนกล้ามเนื้อและอัตรกิริยาระหว่างโปรตีนไมโอไฟปริลกับไมโอโกลบินของปลาเนื้อดําที่ใช้ผลิตซูริมิ” ปี 2550
10. Marquiz Who’s Who in Asia ปี 2550
11. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ 40 ปี 40 ศิษย์เก่าดีเด่น ” ปี 2551
12. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2551
13. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2551
14. Marquiz Who’s Who in the World ปี 2552
15. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ปี 2553
16. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2554
17. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2554
18. ผลงานวิจัยเด่น โครงการ "การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ" จาก สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปี 2554
19. ศาสตราจารย์ดีเด่น ปี 2558
20. Thomson Reuters Thailands Frontier Author Awards ปี 2558
21. Thomson Reuters Highly Cited Researcher ปี 2559
22. รางวัล Ajinomoto Awards ปี 2559
23. รางวัล Tanner, Institute of Food Technologists, USA ปี 2560
24. Highly Cited Researcher, Clarivate Anolytics ปี 2560

ผลงานวิจัย
     ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้สอนและทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการวิจัยด้านอาหารทะเล ก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำตลอดจนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและลดผลกระทบด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออกสัตว์น้ำของประเทศ
     ปัจจุบัน ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้เน้นวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น การผลิตคอลลาเจน ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เจลาติน ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ เช่น ซองเครื่องปรุงชนิดละลายน้ำได้ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ศึกษาการสกัดน้ำมัน ที่ประกอบด้วยกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 (n-3) และแอสต้าแซนทีนสูงจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้ง โดยได้ผลิตให้อยู่ในรูปไมโครแคปซูลเพื่อเพิ่มความคงตัวและสามารถใช้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกระดูกปลา เพื่อเป็นไบโอแคลเซี่ยมที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้สูง รวมทั้งมีการเก็บเกี่ยวและประยุกต์ใช้เอนไซต์จากเครื่องในสัตว์น้ำ เช่น โปรติเอสไลเพส เพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ จากการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี รวมทั้งได้รับทุนวิจัยจากทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ทำให้ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science จำนวน 520 เรื่อง และมีการอ้างอิงจำนวน 11,412 ครั้ง H-index เท่ากับ 54 และจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus จำนวน 658 เรื่อง และมีการอ้างอิงจำนวน 14,820 ครั้ง, H-index เท่ากับ 61 โดยผลงานต่าง ๆ ได้รับการอ้างอิงสูง และจัดเป็น 1 ใน 5 นักวิจัยไทยที่มีรายชื่อติด 1 เปอร์เซ็นต์แรกของนักวิจัยจากทั่วโลกที่ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงสูงสุด ซึ่งทำการสำรวจโดย Clarivate Analytics ในปี 2560 นอกจากนี้ได้เขียนหนังสือ ตำรา รวมทั้ง Boook Chapter จำนวนมากเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารทะเล
     จากผลงานวิจัยด้านสัตว์น้ำที่โดดเด่นทำให้ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้รับรางวัลทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก


 

เกี่ยวกับเรา
**สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
โทรเลย !! คุณแจ็คกี้ 086-369-0126
Copyright 2020 © CshortZcollagen.com
All Right Reserved created with Mr.Jacky